SCHOWEK

Brak produktów na liście

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

Od dnia 25 maja 2018r. zmieniły się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,gdyż do stosowania weszło unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. „RODO” oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

Administratorem danych osobowych klientów/kontrahentów jest Allmax Sp. z o.o. z siedzibą 30-719 Kraków ul. Gromadzka 46 NIP 675 152 79 23

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi za pośrednictwem adresu mailowego maciej.gaik@allmax.pl

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi za pośrednictwem adresu mailowego przetwarzane są jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną od Użytkownika wiadomość.

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.

6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym. W takiej sytuacji j zawierana jest z podmiotem przetwarzającym umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Bez powierzenia danych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności w ramach Strony internetowej. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz podmiotom świadczącym inne usługi niezbędne do funkcjonowania strony internetowej.

10. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

11. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

12. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

13. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

14. Serwery, z których korzystamy zlokalizowane są na terenie EOG, nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza ten obszar.

15. Szczegółowe informacje lub pytania/wnioski w zakresie danych osobowych prosimy kierować do naszego Pełnomocnika ds. danych osobowych – Maciej Gaik – maciej.gaik@allmax.pl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search